Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό για τη σύναψη συµφωνίας πλαίσιο µε αντικείµενο την προµήθεια ενός (1) βυτιοφόρου οχήµατος µεταφοράς καυσίµου ελικοπτέρων (JP-5)

∆ηµόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό για τη σύναψη συµφωνίας πλαίσιο µε αντικείµενο την προµήθεια ενός (1) βυτιοφόρου οχήµατος µεταφοράς καυσίµου ελικοπτέρων (JP-5), έναντι εκτιµώµενης αξίας διακοσίων µίας χιλιάδων εξακοσίων δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτών (201.612,90€), µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στις 8 Σεπτεµβρίου 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 09.00πµ. Ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών στις 4 Σεπτεµβρίου 2020 ηµέρα Παρασκευή και µέχρι ώρας 11.00πµ. 

Σχετικά Αρχεία: