Αξιοποίηση υλικών των Ενόπλων Δυνάμεων

Το Τμήμα 4 (Αξιοποίηση Υλικών ΕΔ), της Διεύθυνσης Γ1 (Υποστήριξη ΔΜ) του Γ’ Κλάδου (Υποστήριξη) του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας διακηρύσσει ηλεκτρονικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της παρούσας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την αξιοποίηση υλικών των Ενόπλων Δυνάμεων. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ