Απόφαση παράτασης της ημερομηνίας διενέργειας διαπραγμάτευσης για την προμήθεια και Εγκατάσταση Radar Επιτήρησης X-BAND, εκτιμώμενου προϋπολογιζόμενου κόστους 483.870,97 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Απόφαση παράτασης της ημερομηνίας διενέργειας διαπραγμάτευσης για την προμήθεια και Εγκατάσταση Radar Επιτήρησης X-BAND, εκτιμώμενου προϋπολογιζόμενου κόστους 483.870,97 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Την παράταση της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών – προσφορών της σχετικής (ζ) Πρόσκλησης σε Διαπραγµάτευση καθώς και της ηµεροµηνίας αποσφράγισης αυτών από την Παρασκευή 17 Ιουλίου – 2 – 2020 στην Τρίτη 21 Ιουλίου 2020 και ώρα 09:00πµ, προκειµένου να επιτευχθεί κατά το δυνατόν ευρύτερη συµµετοχή.  

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.