αρ. πρωτ. διακήρυξης 10059/24-02-2022 για την προμήθεια «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ»

Περιληπτική διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού (αρ. πρωτ. διακήρυξης 10059/24-02-2022) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος 156318) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμήςανά τμήμα, για την προμήθεια «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ», με εκτιμώμενη αξία 16.846,20€ χωρίς ΦΠΑ, συνολική αξία 19.839,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

Λεπτομέρειες στο επισυναπτόμενο

Σχετικά Αρχεία: