ΑΡ. 3/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας κατόπιν της με αρ. 3/17-2-2022 (θέμα 9ο) Πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του,

Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι

Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια «Διαφόρων Προϊόντων Διατροφής – Κατηγορία: Α.3. ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ» (CPV 15800000-6) για τις ανάγκες του Γ. Ν. Ημαθίας – Υγειονομικές Μονάδες Βέροιας και Νάουσας, συνολικού προϋπολογισμού πενήντα οκτώ χιλιάδων είκοσι οκτώ ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών του ευρώ (58.028,89 €) με Φ.Π.Α. (13%), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης σε περίπτωση μη εξαντλήσεως του ετήσιου συμβατικού χρηματικού ποσού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (το μεγαλύτερο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις 100 (%) στη Μέση Λιανική Τιμή πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του).

Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα:

Παρασκευή 15-4-2022 και ώρα 08:00 π.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα:

Παρασκευή 6-5-2022 και ώρα 17:00.

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης: Παρασκευή 13-5-2022 και ώρα 12:30 στο Γραφείο Προμηθειών της Υγειονομικής Μονάδας Βέροιας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.