ΑΡ. 6/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ.Ν. Βέροιας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 6/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας κατόπιν της με αρ. 3/17-2-2022 (θέμα 3ο) Πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του,

Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι

Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την ανάθεση «Υπηρεσιών Προληπτικής Συντήρησης – Επανορθωτικές Εργασίες του Συγκροτήματος Αξονικού Τομογράφου του οίκου GE» (CPV 50421000-2) για τις ανάγκες του Γ. Ν. Ημαθίας – Υγειονομικές Μονάδες Βέροιας και Νάουσας, συνολικού προϋπολογισμού τριάντα τριών χιλιάδων ευρώ (33.000,00 €) χωρίς ΦΠΑ (24%), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) ακόμη έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα:

Δευτέρα 18-4-2022 και ώρα 08:00 π.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα:

Δευτέρα 16-5-2022 και ώρα 17:00.

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης: Δευτέρα 23-5-2022 και ώρα 12:30 στο Γραφείο Προμηθειών της Υγειονομικής Μονάδας Βέροιας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.