Γνωστοποίηση διενέργειας ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια «Ειδών Εστίασης – Απορρυπαντικά – Απολυμαντικά»

Γνωστοποίηση διενέργειας ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια «Ειδών Εστίασης – Απορρυπαντικά – Απολυμαντικά»

Ευχαριστούμε

Γ.Ν.Ζακύνθου “Αγιος Διονύσιος”

Τμήμα Οικονομικoύ (Γραφείο Προμηθειών)

Πληροφορίες: Πυλαρινού Κυριακή

Τηλ.: 2695360646

 

Επαν. ΠΚΠ Ειδών Εστίασης+ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ+ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ (ΨΩΕΝ4690ΒΞ-7Κ3)(22PROC010866234)