Γνωστοποίηση διενέργειας Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (1/2024), για την Προμήθεια «ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

Γνωστοποίηση διενέργειας   Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (1/2024), για την Προμήθεια « ΤΡΟΦΙΜΩΝ » (ΚΑΕ1511):   ,( ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ), (ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ), ( ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ) , για κάλυψη αναγκών του  Γ.Ν. Ζακύνθου  «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ», για ένα περίπου (1) έτος.). Προϋπ. δαπάνης 98.036,30 € συμπ. ΦΠΑ. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ  ΑΔΑ: ΨΓΗΩ4690ΒΞ-03Α &  ΚΗΜΔΗΣ  ΑΔΑΜ: 24PROC014886436  και με α/α ΕΣΗΔΗΣ (τριών  (3) Τμημάτων):  352785, 352786, 352787