Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλ. ΔΑΔ (1-2020) προμήθεια μηχανημάτων ΜΤΝ_signed

Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλ. ΔΑΔ (1-2020) προμήθεια μηχανημάτων ΜΤΝ_signed

Το Γ.Ν. ΖΑΚΎΝΘΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Κάτω των ορίων,

με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια Δεκατεσσάρων (14) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης,

για τις ανάγκες της Μ.Τ.Ν., του Γ.Ν.Ζ. Ανώτατης προϋπολ. δαπάνης 232.400,00 € συμπερ. ΦΠΑ 24%

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία Δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης του διαγωνισμού στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. Η περίληψη του διαγωνισμού θα σταλεί για δημοσίευση στον Τοπικό Τύπο.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Σχετικά Αρχεία: