Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλ. ΔΑΔ (11-2022) για Αντιδραστήρια ΕΝΖΥΜΙΚΟΥ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ

Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλ. ΔΑΔ (11-2022) για Αντιδραστήρια ΕΝΖΥΜΙΚΟΥ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ

Ευχαριστούμε
Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Γραφείο  Προμηθειών
Θεοδωρίτση Ευστρατία
τηλ. 26953 60606

 

Ηλ. ΔΑΔ (11-2022) Αντιδρ. ΕΝΖΥΜΙΚΟΥ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ(Ψ8ΔΛ4690ΒΞ-2Φ5)(22PROC010866801)