Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλ. Δ.Α.Δ. (10-2022) για προμήθεια φίλτρων Μ.Τ.Ν.

Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλ. Δ.Α.Δ. (10-2022) για προμήθεια φίλτρων Μ.Τ.Ν.

Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Γραφείο  Προμηθειών
Θεοδωρίτση Ευστρατία
τηλ. 26953 60606

Ηλ. ΔΑΔ (10-2022) φίλτρα ΜΤΝ(ΨΞ1Α4690ΒΞ-ΞΞ3)(22PROC010851692)