Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλ. Δ.Α.Δ. 11/2021 είδη Κρεοπωλείου

Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλ. Δ.Α.Δ. 11/2021 είδη Κρεοπωλείου

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρίθμ. 11/2021

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές,

για την Προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ «είδη ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ» (CPV 15119000-5 Διάφορα κρέατα) (KAE 1511).

Πιθανή ποσότητα: 9.810 κιλά, για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ για περίπου ένα (1) έτος.

 

 

Λεπτομέρειες στο επισυναπτόμενο