Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών

Συνημμένα αρχεία:

Σ.Δ. αντιδραστήρια  Μικροβιολογ. (ΕΚΤΟΣ
αναλυτών)(6Ω5Θ4690ΒΞ-ΧΞ0)(21PROC009064299)
Σ.Δ. Βελόνες (6ΧΕΔ4690ΒΞ-ΝΛΛ)(21PROC009064913)
Σ.Δ. Διαφόρων ειδών Καθαριότητας(6ΚΚΦ4690ΒΞ-421)(21PROC009068774)
Σ.Δ. Ειδών Ιματισμού(6Θ3Φ4690ΒΞ-ΒΓΖ)(21PROC009065259)
Σ.Δ. ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ  πολλαπλών χρ.(ΩΖ7Ν4690ΒΞ-ΟΦΝ)(21PROC009065147)
Σ.Δ. Συριγγών(96Ο14690ΒΞ-ΧΟ5)(21PROC009070144)
Σ.Δ. Συσκευές ορών + μετάγγισης(ΨΦΜ34690ΒΞ-Ι9Υ)(21PROC009065040