Γνωστοποίηση Μετάθεση της ημερομηνίας Διενέργειας δύο (2) Ηλεκτρονικών Δημοσίων Ανοικτών Διαγωνισμών (ΗΛ.ΔΑΔ. 12/2021 και 13/2021)

Γνωστοποίηση Μετάθεση της ημερομηνίας  Διενέργειας δύο (2)  Ηλεκτρονικών Δημοσίων Ανοικτών Διαγωνισμών     (ΗΛ.ΔΑΔ. 12/2021 και 13/2021)

 

1.      Γνωστοποίηση Μετάθεση της ημερομηνίας  διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές,  για την  προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ μιας χρήσης»   (CPV 18130000-9) (KAE 1311), προϋπ. δαπάνης 70.530,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% (πιθανής ποσότητας: 123.050 τεμ.), για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. Ζ. για περίπου ένα (1) έτος. Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή. Η διακήρυξη έχει λάβει:  ΑΔΑ: 64ΧΥ4690ΒΞ-Κ14,  ΑΔΑΜ: 21PROC009642463 και α/α ΕΣΗΔΗΣ:  145352,1.

 

2.      Γνωστοποίηση Μετάθεση της ημερομηνίας   διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (CPV 33141700-7, 33141770-8, 33183100-7) (KAE 1313). Πιθανής προϋπ. δαπάνης  108.504,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, {πιθανής ποσότητας:  337 τεμ.), για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Η διακήρυξη έχει λάβει:  ΑΔΑ: Ω2ΒΤ4690ΒΞ-4ΑΓ,  ΑΔΑΜ: 21PROC009687455 και α/α ΕΣΗΔΗΣ:  145821,1