Γνωστοποίηση Μετάθεση της ημερομηνίας Διενέργειας δύο (2) Ηλεκτρονικών Δημοσίων Ανοικτών Διαγωνισμών

Γνωστοποίηση Μετάθεση της ημερομηνίας  Διενέργειας δύο (2)  Ηλεκτρονικών Δημοσίων Ανοικτών Διαγωνισμών

1.      Γνωστοποίηση Μετάθεση της ημερομηνίας  διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές,  για την  προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ μιας χρήσης»   (CPV 18130000-9) (KAE 1311), προϋπ. δαπάνης 70.530,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% (πιθανής ποσότητας: 123.050 τεμ.), για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. Ζ. για περίπου ένα (1) έτος. Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή. Η διακήρυξη έχει λάβει:  ΑΔΑ: 64ΧΥ4690ΒΞ-Κ14,  ΑΔΑΜ: 21PROC009642463 και α/α ΕΣΗΔΗΣ:  145352,1.

 

2.      Γνωστοποίηση Μετάθεση της ημερομηνίας   διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (CPV 33141700-7, 33141770-8, 33183100-7) (KAE 1313). Πιθανής προϋπ. δαπάνης  108.504,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, {πιθανής ποσότητας:  337 τεμ.), για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Η διακήρυξη έχει λάβει:  ΑΔΑ: Ω2ΒΤ4690ΒΞ-4ΑΓ,  ΑΔΑΜ: 21PROC009687455 και α/α ΕΣΗΔΗΣ:  145821,1