Δαπάνες Προμηθειών-Επισκευών-Κατασκευών

Δαπάνες Προμηθειών-Επισκευών-Κατασκευών

 

1. Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της διενέργειας του παρακάτω

διαγωνισμού και σας παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι

ενδιαφερόμενοι:

Δ.67/2021: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια

Ψηφιακού Ακτινοσκοπικού Μηχανήματος Γενικής Χρήσης C-ARM με FLAT PANEL

προς κάλυψη αναγκών του 251 ΓΝΑ στο Πλαίσιο Υλοποίησης της Συμφωνίας

Συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου – SIEMENS (αριθμός συστήματος

ΕΣΗΔΗΣ: 143428).

2. Δεν απαιτείται αποστολή έκθεσης τοιχοκόλλησης.

3. Αρμόδιοι για συνεργασία: Ασμχος(Ο) Αβραμίδης Αβραάμ, Επγός (Ο)

Ντάφλος Χαράλαμπος, Σγός (Ο) Ευστρατιάδης Νικόλαος και Ασμίας (ΥΤΑ)

Παπαμιχάλης Παντελής, τηλ. 210-7464102, 7464105, 7464120.