Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Σφολιατοειδών – Αρτοσκευασμάτων και Ειδών Κυλικείου

Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Σφολιατοειδών – Αρτοσκευασμάτων και Ειδών Κυλικείου

1. Σας γνωρίζουμε ότι, η Σχολή σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο σχετικό, θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια σφολιατοειδών – αρτοσκευασμάτων και ειδών κυλικείου για τις ανάγκες των κυλικείων – ΚΨΜ και του συσσιτίου των Μονάδων – Υπηρεσιών των Φρουρών Τρικάλων και Καρδίτσας

2. Μετά τα παραπάνω, σας αποστέλλουμε συνημμένα, την υπ’ αριθμ 08/2020 Προκήρυξη (περίληψη της αντίστοιχης Διακήρυξης) και παρακαλούμε: α. Το ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ στο οποίο κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α), για την ανάρτηση της Προκήρυξης στην ιστοσελίδα www.army.gr . β. Τα Επιμελητήρια να μεριμνήσουν, ώστε να λάβουν έγκαιρα γνώση τα μέλη τους, την τοιχοκόλληση της προκήρυξης στον πίνακα ανακοινώσεων τους, καθώς και την αποστολή των αποδεικτικών τοιχοκόλλησης στην Διεύθυνση: «Στρατόπεδο Καβράκου, Βασιλείου Τσιτσάνη 67, Τρίκαλα Θεσσαλίας, ΣΤΓ 932, υπόψη Τμήματος Προμηθειών»

3. Χειριστής θέματος: Υπλγός (ΠΖ) Θωμάς Τσιούτσιας, Τμχης Τμήματος Προμηθειών, τηλέφωνο επικοινωνίας 24310-23950 (εσωτ:151), email: smytprom@army.gr.

Σχετικά Αρχεία: