Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης 30/2015 για Ιατρικά Αέρια

Συνημμένη θα βρείτε την περίληψη διακήρυξης, του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη χορηγητών προμήθειας Ιατρικών Αερίων, με CPV 24111500-0, προϋπολογισμού δαπάνης 30.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 1359), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2013.