Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθ: 92/21 Διαγωνισμού)

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθ: 92/21 Διαγωνισμού)

 

Σας γνωρίζουμε ότι, η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7, προκηρύσσει σύμφωνα με το (β) σχετικό, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη Σύμβασης προμή-θειας συστημάτων εντοπισμού θέσης με δυνατότητα λειτουργίας εντός νερού και ειδι-κών σκαφών διάσωσης (SUB I) για έρευνα-διάσωση ναυαγού, για την εκτέλεση της ει-δικής αποστολής των Μονάδων ΣΞ, στο πλαίσιο συνδρομής των Ενόπλων Δυνάμεων στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών – προσφυγικών ροών και την ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας

 

Κατόπιν των παραπάνω, σας αποστέλλουμε, συνημμένα, την περίληψη της διακηρύξεως του υπ’ αρίθ. 92/21 διαγωνισμού και σας παρακαλούμε, όπως τη διαβιβάσετε στα μέλη σας για την έγκαιρη ενημέρωσή τους, με σκοπό την όσο το δυνατόν ευρύτερη συμμετοχή τους σ’ αυτόν.

Η αποστολή στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, πραγματο-ποιήθηκε την Τετάρτη 24 Νοε 21.

Η αποστολή της προκήρυξης στον ιστότοπο του ΚΗΜΔΗΣ θα πραγμα-τοποιηθεί την Δευτέρα 29 Νοε 21.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Σχετικά Αρχεία: