Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας Νωπών Οπωροκηπευτικών

Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας Νωπών Οπωροκηπευτικών

 

Προκηρύσσουμε δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό (ΑΔ: 03/2022), με προσφυγή σε ανοιχτή διαδι-κασία του άρθρου 27 του Ν.4412/16 και κριτήριο ανάθεσης, την πλέον συμφέρου-σα από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη προμηθευτη Νωπών Οπωρηκευτικών, για κάλυψη των αναγκών του συσσιτίου των Μονάδων- Ανεξ. Υπομονάδων και Υπηρεσιών της ΠΕ της ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ (Φρουρές Αλεξανδρούπολης, Φερών και Τυ-χερού) και της ΤΔ/41 ΣΠ.

Σχετικά Αρχεία: