Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας Νωπών Κρεάτων και Πουλερικών

Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας Νωπών Κρεάτων και Πουλερικών

 

Προκηρύσσουμε δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό (ΑΔ: 04/2022), με προσφυγή σε ανοιχτή διαδι-κασία του άρθρου 27 του Ν.4412/16 και κριτήριο ανάθεσης, την πλέον συμφέρου-σα από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη προμηθευτη/ών Νωπών Κρεάτων και Κατεψυγμένων Πουλερικών, για κάλυψη των αναγκών του συσσιτίου των Μονά-δων Περιοχής Ευθύνης (ΠΕ) της ΧVΙ Μ/Κ ΜΠ και της 50 Μ/Κ ΤΑΞ.

Σχετικά Αρχεία: