Διαγωνισµός, για το υποπρόγραµµα «προµήθεια ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού για κάλυψη αναγκών εργοστασίων ΤΧ για το 304 ΠΕΒ και 306 ΕΒΤ»

Διαγωνισµός, για το υποπρόγραµµα «προµήθεια ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού για κάλυψη αναγκών εργοστασίων ΤΧ για το 304 ΠΕΒ και 306 ΕΒΤ»

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Σχετικά Αρχεία: