Διαγωνισμοί για την προμήθεια «Ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-COV-2»,ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ,ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΙΛΜ

 Διαγωνισμοί για την προμήθεια «Ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-COV-2»,ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ,ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΙΛΜ

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα.