Διαγωνισμοί : 1. Επιθέματα κατακλίσεων και σάκοι στομίων, 2. Λαπαροσκοπικά και Συρραπτικά εργαλεία δέρματος, 3. υπηρεσιών Διαχειριστικού Ελέγχου, 4. χειρουργικά μοσχεύματα (πλέγματα)

 Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών

1.Σ.Δ. επιθέματα κατακλίσεων και σάκοι στομίων (6ΒΗΧ4690ΒΞ-Ρ5Χ (21PROC008233188)
2.Σ.Δ. Λαπαροσκοπικά και  Συρραπτικά εργαλεία δέρματος (ΨΦΩΟ4690ΒΞ-ΦΦΗ)(21PROC008233521)
3.Σ.Δ. υπηρεσιών  Διαχειριστικού  Ελέγχου(ΨΝ054690ΒΞ-ΛΒΗ)(21PROC008231899)
4.Σ.Δ. χειρουργικά μοσχεύματα (πλέγματα)(Ω1Ξ84690ΒΞ-ΟΝΖ)(21PROC008232327)

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα.

Σχετικά Αρχεία: