ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ Π.Φ.Υ. ΤΗΣ 3ΗΣ Υ.ΠΕ.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ Π.Φ.Υ. ΤΗΣ 3ΗΣ Υ.ΠΕ.

Περίληψη διακήρυξης, που αφορά τη διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης και αμόλυβδης βενζίνης για τις  ανάγκες των φορέων Π.Φ.Υ.  των Νομών Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Πέλλας και Πιερίας της Κεντρικής Μακεδονίας αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας), με αριθμό διακήρυξης 30/2020, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του μεγαλύτερου παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για ένα (1) έτος με μονομερές δικαίωμα παράτασης ενός (1) έτους κατά ποσότητες και προϋπολογισμό η οποία μπορεί να παραταθεί επιπλέον έως και έξι (6) μήνες έως την εξάντληση των ποσοτήτων.

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα.

Σχετικά Αρχεία: