ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Δ 4_22 MY FOB AKTIOY

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 04/22

1. Μονάδα που διενεργεί τον διαγωνισμό :

MY FOB AKTIOY, A/Δ ΑΚΤΙΟΥ , 2682 0 45040 – 6

2. Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού : Ανοικτή διαδικασία

ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης,

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. α. Αντικείμενο : Συντήρηση και επισκευή 10 πυλώνων φωτισμού

πίστας στάθμευσης Α/φων FOB Aκτίου

β. Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη : 35.000,00 €

4. α. Παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00

– 14:00, 2682045040 – 6 .

β. Ηλεκτρονική πρόσβαση : www.promitheus.gov.gr. και www.haf.gr.

γ. Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ : 159456

5. α. Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών : 26/04/2022 ,

ημέρα Τρίτη και ώρα 07:00 πμ.

β. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών : 6/05/2022 ,

ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μμ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Σχετικά Αρχεία: