Διαγωνισμός για την ανάθεση των υπηρεσιών Λογιστικού Διαχειριστικού Ελέγχου και Φορολογικών Υπηρεσιών

Π Ε Ρ Ι Λ Η Π Τ Ι Κ Η      Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Η 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ανάθεση των υπηρεσιών Λογιστικού Διαχειριστικού Ελέγχου και Φορολογικών Υπηρεσιών CPV – 79200000-6 για τις ανάγκες των φορέων ΠΦΥ της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας). Ο διαγωνισμός είναι ενταγμένος στον Προγραμματισμό Προμηθειών 2020, με αριθμό διακήρυξης Νο 14/2020 και συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη #43.400,00€# συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. 

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Σχετικά Αρχεία: