Διαγωνισμός, για την αξιοποίηση υλικών των Ενόπλων Δυνάμεων

Διαγωνισμός, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της παρούσας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την αξιοποίηση υλικών των Ενόπλων Δυνάμεων

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Σχετικά Αρχεία: