Διαγωνισμός, για την Προμήθεια Τριών(3) Οχημάτων Τύπου ΜΙΝΙ CARGO VΑΝ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Σύμφωνα με την Χαμηλότερη Προσφερόμενη Τιμή, για την Προμήθεια Τριών(3) Οχημάτων Τύπου ΜΙΝΙ CARGO VΑΝ, Εκτιμώμενης Αξίας Σαράντα Επτά Χιλιάδων Ευρώ (47.000,00 €), απαλλασσομένου Φ.Π.Α.

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Σχετικά Αρχεία: