Διαγωνισμός μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) , Αντικείμενο του διαγωνισμού : Η Εν Συνεχεία Υποστήριξη του Συστήματος Αεροπυρόσβεσης CL 215-415

Διαγωνισμός μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) , Αντικείμενο του διαγωνισμού : Η Εν Συνεχεία Υποστήριξη του Συστήματος Αεροπυρόσβεσης CL 215-415

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Σχετικά Αρχεία: