Διακήρυξη Διαγωνιστικής Διαδικασίας, Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, Σύναψης Σύμβασης για την προμήθεια φάρμακων υψηλού κόστους

Διακήρυξη Διαγωνιστικής Διαδικασίας, Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, Σύναψης Σύμβασης για την προμήθεια φάρμακων υψηλού κόστους

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, με Αριθμός Διακήρυξης: 54/2022 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 157714), ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό «ανοιχτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης προμήθεια φάρμακων υψηλού κόστους (ΤΥΓΕΚΙΚΛΙΝΗ 50mg) CPV: 33631400-6, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων ευρω (127200€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.