Διακήρυξη Διαγωνιστικής Διαδικασίας, Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, Σύναψης Σύμβασης για την προμήθεια φάρμακων υψηλού κόστους (ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 20% x 100ml)

Διακήρυξη Διαγωνιστικής Διαδικασίας, Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, Σύναψης Σύμβασης για την προμήθεια φάρμακων υψηλού κόστους (ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 20% x 100ml)

 Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, με Αριθμός Διακήρυξης: 51/2022 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 157684), ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό «ανοιχτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης προμήθεια φάρμακων υψηλού κόστους (ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 20% x 100ml) CPV: 33620000-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εκατόν δεκαεννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα δύο ευρω (119992€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ