Διακήρυξη Διαγωνιστικής Διαδικασίας, Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, Σύναψης Σύμβασης για την προμήθεια φάρμακων υψηλού κόστους (ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 20% x 50ml)

Διακήρυξη Διαγωνιστικής Διαδικασίας, Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, Σύναψης Σύμβασης για την προμήθεια φάρμακων υψηλού κόστους (ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 20% x 50ml)

 

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, με Αριθμός Διακήρυξης: 52/2022 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 157704), ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό «ανοιχτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης προμήθεια φάρμακων υψηλού κόστους (ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 20% x 50ml) CPV: 33621000-9, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων δεκαεννέα ευρω και εβδομήντα δύο λεπτά (138819,72€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.