Διακήρυξη Διαγωνιστικής Διαδικασίας, Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, Σύναψης Σύμβασης για την προμήθεια φάρμακων υψηλού κόστους (ΚΕΦΤΑΖΙΔΙΜΗ + ΑΒΙΜΠΑΚΤΑΜΗ (2+0.5)GR)

Διακήρυξη Διαγωνιστικής Διαδικασίας, Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, Σύναψης Σύμβασης για την προμήθεια φάρμακων υψηλού κόστους (ΚΕΦΤΑΖΙΔΙΜΗ + ΑΒΙΜΠΑΚΤΑΜΗ (2+0.5)GR)

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, με Αριθμός Διακήρυξης: 55/2022 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 157715), ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό «ανοιχτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης προμήθεια φάρμακων υψηλού κόστους (ΚΕΦΤΑΖΙΔΙΜΗ + ΑΒΙΜΠΑΚΤΑΜΗ (2+0.5)GR) CPV: 33651000-8, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εκατόν τριάντα χιλιάδων ογδόντα έξι ευρω και σαράντα εννέα λεπτά (130086,49€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.