Διακήρυξη Διαγωνιστικής Διαδικασίας, Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, Σύναψης Σύμβασης για την προμήθεια φάρμακων υψηλού κόστους (ΙΝΦΛΙΞΙΜΑΜΠΗ 100MG/20ML ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ)

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, με Αριθμός Διακήρυξης: 53/2022 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 157713), ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό «ανοιχτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης προμήθεια φάρμακων υψηλού κόστους (ΙΝΦΛΙΞΙΜΑΜΠΗ 100MG/20ML ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ) CPV: 33630000-5, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εκατόν σαράντα μία χιλιάδων επτακοσίων πέντε ευρω και ογδόντα επτά λεπτά (141705,87€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.