Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Ανοικτής Διαδικασίας» για την Προμήθεια Πολυθρόνων Αιμοκάθαρσης

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό «ανοιχτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για την προμήθεια πολυθρόνων αιμοκάθαρσης συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ