Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 21/22 του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας για τον Καθαρισμό Χώρων

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 21/22 του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας για τον Καθαρισμό Χώρων

Δ.21/2022: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για τoν Καθαρισμό

Χώρων και Υαλοπινάκων 251 ΓΝΑ – ΑΑΥΕ – ΚΑΙ – ΔΥΓ (αριθμός συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ: 158048).