Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 25/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Περιεκτών Συλλογής Μολυσματικών για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 25/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Περιεκτών Συλλογής Μολυσματικών για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

1.    Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της διενέργειας του παρακάτω
διαγωνισμού και σας παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν
γνώση οι ενδιαφερόμενοι:

          Δ.25/2022: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια
Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 158899).

2.    Δεν απαιτείται αποστολή έκθεσης τοιχοκόλλησης.

3.    Αρμόδιοι για συνεργασία: Ασμχος(Ο) Αβραμίδης Αβραάμ, Επγός (Ο)
Ντάφλος Χαράλαμπος, Ανθσγός (Ο) Φάκα Ιωάννα, Ασμίας (ΥΤΑ) Παπαμιχάλης
Παντελής και Ασμίας (ΥΤΑ) Αλεξούδης Δημήτριος, τηλ. 210-7464102,
7464105, 7464120.