Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 4/2023 για την «Προμήθεια τεσσάρων (4) monitor και ενός (1) κεντρικού σταθμού παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων, για τις ανάγκες της πνευμονολογικής κλινικής»

Δημοσιεύεται η ανοικτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς Υπ’αριθμ. 4/2023 με θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 για την «Προμήθεια τεσσάρων (4) monitor και ενός (1) κεντρικού σταθμού παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων, για τις ανάγκες της πνευμονολογικής κλινικής». Διαβάστε την ΕΔΩ.