Ημέρα: 17 Ιανουαρίου 2023

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 6/2023 για την «Σύναψη ετήσιας σύμβασης συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του συστήματος διαχείρισης υγρών λυμάτων και καταλοίπων θεραπευτικού ιωδίου»

Δημοσιεύεται η ανοικτή πρόσκληση προσφοράς Υπ’αριθμ. 6/2023 με θέμα την:

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 4/2023 για την «Προμήθεια τεσσάρων (4) monitor και ενός (1) κεντρικού σταθμού παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων, για τις ανάγκες της πνευμονολογικής κλινικής»

Δημοσιεύεται η ανοικτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς Υπ’αριθμ. 4/2023 με θέμα: