Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 40/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Τριπλός Ασκός Αίματος) για Κάλυψη Αναγκών της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 40/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Τριπλός Ασκός Αίματος) για Κάλυψη Αναγκών της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Αρμόδιοι για συνεργασία: Σμχος(Ο) Αβραμίδης Αβραάμ, Ανθσγός (Ο)
Φάκα Ιωάννα, Ανθστής (ΥΤΑ) Παπαμιχάλης Παντελής και Ασμίας (ΥΤΑ)
Αλεξούδης Δημήτριος, τηλ. 210-7464102, 7464105, 7464120.

5. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ – ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ