Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 78/2022 424 ΓΣΝΕ

Η Υπ’ Αριθ. 78/2022 Διακήρυξη Διαγωνιστικής Διαδικασίας, Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, Σύναψης Σύμβασης για την προμήθεια αντιδραστηρίων( αντιδραστήρια εργαστηρίων)

 

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, με Αριθμός Διακήρυξης: 78/2022 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 160918), ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό «ανοιχτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης προμήθεια αντιδραστηρίων( αντιδραστήρια εργαστηρίων) CPV: 33696500-0, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εκατόν τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρω (134.920,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.