Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 84/2022 424 ΓΣΝΕ

Η Υπ’ Αριθ. 84/2022 Διακήρυξη Διαγωνιστικής Διαδικασίας, Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, Σύναψης Σύμβασης για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (διατάξεις ενδοσκοπίας και ενδοχειρουργικής)