ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 02/2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 02/2021

 

Πλειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της παρούσας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει ανταλλάγματος, για την παραχώρηση άχρηστων υλικών της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως αναλυτικά αναγράφονται στο Παράρτημα «Γ», συνολικού προϋπολογισμού (ελάχιστη αξία παραχωρουμένων υλικών), δύο χιλιάδων εννιακοσίων τριών Ευρώ και είκοσι τριών λεπτων (2.903,23€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

Επισυναπτόμενα αρχεία.

Σχετικά Αρχεία: