Διενέργεια συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ανταλλακτικών

Διενέργεια συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης προμήθειας:

Τμήμα Α: Ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και υλικών για την επισκευή συσκευών συστημάτων επικοινωνιών Αεροναυτιλίας συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας €18.550,20 συμπ. ΦΠΑ – €14.959,84 χωρίς ΦΠΑ.

Τμήμα Β: Ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και υλικών για την επισκευή Συστημάτων Επικοινωνιών, Πλοήγησης και RADAR Αερολιμένων και Τηλεπικοινωνιακών Σταθμών της ΥΠΑ συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας €34.545,22 συμπ. ΦΠΑ – €27.859,05 χωρίς ΦΠΑ.

Τμήμα Γ: Ηλεκτρονικών υλικών, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για την επισκευή συστημάτων τηλεπικοινωνιών της Αεροναυτιλίας συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας €16.161,00 συμπ. ΦΠΑ – €13.033,06 χωρίς ΦΠΑ,

για το σύνολο ή μέρος των ειδών από έναν ή περισσότερους προμηθευτές.

Συνολική προϋπολογισθείσα αξία της Σύμβασης €69.256,41 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, €55.851,94 χωρίς Φ.Π.Α.

Σχετικά Αρχεία: