Διευκρίνιση Αναφορικά με τη Διακήρυξη του Διαγωνισμού 04/2022 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 172401 για το Υποέργο 1 «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» της Πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» με ΟΠΣ 5073391.

Διευκρίνιση Αναφορικά με τη Διακήρυξη του Διαγωνισμού 04/2022 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 172401 για
το Υποέργο 1 «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» της Πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων
ανέργων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» με ΟΠΣ
5073391.

 

Το Επιμελητήριο Ημαθίας εφιστά την προσοχή των Υποψήφιων Αναδόχων αναφορικά με τη
Διακήρυξη του Διαγωνισμού 04/2022 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 172401 για το Υποέργο 1
«ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» της Πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων στην
περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» με ΟΠΣ 5073391 σχετικά
με μια διόρθωση στο τεύχος της Διακήρυξης.
Συγκεκριμένα στη σελίδα 83 η σωστή διατύπωση είναι η εξής:
«Υποχρεωτικά και στα πλαίσια της υποβολής προσφοράς οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να
επισυνάψουν στην τεχνική τους προσφορά δείγμα του εκπαιδευτικού υλικού με βάση τις
παραπάνω προδιαγραφές δύο τουλάχιστον εκπαιδευτικών ενοτήτων καθώς και των
υποχρεωτικών ενοτήτων (υγεία και ασφάλεια στην εργασία, βασικές αρχές εργατικού δίκαιου
κλπ).»
Η διόρθωση αφορά στον αριθμό του δείγματος των εκπαιδευτικών ενοτήτων (δύο αντί για μία),
ώστε να συμφωνεί με τα όσα ορίζονται στη σελίδα 84 στο πεδίο β.

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΠΣ 5073391