Δωρεάν απόκτηση Ψηφιακής Υπογραφής για τα μέλη του Επιμελητηρίου

Το Επιμελητήριο Ημαθίας ξεκινά τη δωρεάν διάθεση της ψηφιακής υπογραφής στα μέλη του, του «ψηφιακού μας αποτυπώματος» που στον σύγχρονο κόσμο διασφαλίζει την αυθεντικότητα του αποστολέα και εξασφαλίζει την εγκυρότητα ενός ηλεκτρονικού εγγράφου. Η υπηρεσία αυτή αποτελεί μία εξαιρετικά σημαντική προσπάθεια αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει το Επιμελητήριο Ημαθίας στα μέλη του, για την προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών των επιχειρήσεων και της ηλεκτρονικής έκδοσης και διακίνησης των εγγράφων μέσω της εφαρμογής και χρήσης Ψ.Υ., θέτοντας ως στόχο να αποτελέσει παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου η επιχείρηση-μέλος του Επιμελητηρίου να δικαιούται τη δημιουργία αίτησης έκδοσης προηγμένης ψηφιακής υπογραφής, είναι οι κάτωθι:

 • Να είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ.
 • Να είναι κεφαλαιουχική, δηλαδή η νομική της μορφή να είναι Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.), Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)  και Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ).

Η ψηφιακή υπογραφή που παρέχεται από το Επιμελητήριο είναι  Remote Signing (απομακρυσμένης διαχείρισης – άυλη) και η απόκτησή της γίνεται πανεύκολα με αίτηση μέσω του κεντρικού ιστοτόπου του Γ.Ε.ΜΗ.

Μετά την ταυτοποίηση του χρήστη, (ψηφιακά ή απομακρυσμένα), η ολοκλήρωση της έκδοσης είναι άμεση.

 

Διάθεση Ψηφιακής Υπογραφής Εγγράφου

Αναλυτικά, η διαδικασία δημιουργίας αίτησης συνίσταται στα παρακάτω βήματα:  

 1. Είσοδος της επιχείρησης στο σύστημα services.businessportal.gr με τους κωδικούς Γ.Ε.ΜΗ. που διαθέτει.
 2. Επιλογή από το μενού για «Διάθεση ψηφιακής υπογραφής».
 3. Υποβολή Αίτησης
 4. Ταυτοποίηση Χρήστη (απομακρυσμένα ή με επιτόπου επίσκεψη στο Επιμελητήριο κατόπιν επιβεβαίωσης του ψηφιακού ραντεβού από την πλατφόρμα)
 5. Ολοκλήρωση αίτησης – Έκδοση Ψηφιακής Υπογραφής

Σύνδεση στο ΓΕΜΗ και βασικές ενέργειες

 • Η επιχείρηση μπορεί να προβεί στις εξής ενέργειες:
 • Επιλογή Φυσικών Προσώπων για Διάθεση Ψηφιακής Υπογραφής
 • Αίτημα Προσθήκης Νόμιμου Εκπροσώπου
 • Ιστορικό Επιλογής Φυσικών Προσώπων
 • Ιστορικό Αιτημάτων Προσθήκης Εκπροσώπων
 • Να δει τις Οδηγίες Χρήσης

 

Τα οφέλη της Ψηφιακής Υπογραφής

 1. Εξοικονομεί σημαντικό κόστος από την παράκαμψη εξόδων αποστολής (ταχυδρομικών / courier) και διαδικασιών πιστοποίησης (επικυρώσεις εγγράφων), την μείωση του κόστους εκτυπώσεων, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την κατάργηση της ανάγκης για φυσική αρχειοθέτηση.
 2. Εξοικονομεί χρόνο σε σχέση με την «hard copy» ανταλλαγή εγγράφων γεγονός που οδηγεί παράλληλα στην ποιοτικότερη αξιοποίηση των ωρών εργασίας των εργαζομένων και περιορίζει σε μεγάλο βαθμό την γραφειοκρατία.
 3. Μπορεί να δημιουργηθεί με τη χρήση φορητών συσκευών (tablet, smartphone, ipad, iphone, laptop)
 4. Είναι εύκολη στη χρήση και παρέχεται μεγάλη ευελιξία όσον αφορά στη διαχείριση εγγράφων, καθώς μπορεί να γίνει οπουδήποτε και οποτεδήποτε χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία.
 5. Έχει την ίδια νομική ισχύ (Π.Δ. 150/2001) με την ιδιόχειρη υπογραφή, με μεγαλύτερη όμως ασφάλεια γιατί είναι αδύνατον να πλαστογραφηθεί.
 6. Προστατεύει την αυθεντικότητα και ακεραιότητα των δεδομένων, καθώς σε συνδυασμό με τη χρονοσήμανση, εξασφαλίζει τη μη αποποίηση ευθύνης του υπογράφοντα και επιτρέπει στον παραλήπτη ενός εγγράφου να επαληθεύσει την ταυτότητα του υπογράφοντος και να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενό του δεν έχει παραποιηθεί.