Δ.75/2021: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Εμφυτεύσιμων Βηματοδοτών χωρίς Ηλεκτρόδιο για Κάλυψη Αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 149258).

Δ.75/2021:  Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια
  Εμφυτεύσιμων Βηματοδοτών χωρίς Ηλεκτρόδιο για Κάλυψη Αναγκών του 251
Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (αριθμός  συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 149258).

 

ΘΕΜΑ: Δαπάνες Προμηθειών-Επισκευών-Κατασκευών 1. Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της διενέργειας του παρακάτω διαγωνισμού και σας παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι: Δ.75/2021: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Εμφυτεύσιμων Βηματοδοτών χωρίς Ηλεκτρόδιο για Κάλυψη Αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας Αεροπορίας (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 149258). 2. Δεν απαιτείται αποστολή έκθεσης τοιχοκόλλησης. 3. Αρμόδιοι για συνεργασία: Ασμχος(Ο) Αβραμίδης Αβραάμ, Επγός (Ο) Ντάφλος Χαράλαμπος και Ασμίας (ΥΤΑ) Παπαμιχάλης Παντελής, τηλέφ. 210- 7464102, 7464105, 7464120.