ΕΛΚΕ – περιληπτική διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού κάτω των ορίων (αρ. πρωτ. διακήρυξης 17384 31 03 2022)

ΕΛΚΕ – περιληπτική διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού κάτω των ορίων (αρ. πρωτ. διακήρυξης 17384 31 03 2022)

Σας στέλνουμε συνημμένα, για ενημέρωση των μελών περιληπτική διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού κάτω των ορίων (αρ. πρωτ. διακήρυξης 17384 31 03 2022 ) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν .4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος 158234 ) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα , για την προμήθεια « ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝ ΑΛΩΣΙΜΩΝ » , με εκτιμώμενη αξία 41.912,66 χωρίς ΦΠΑ, συνολική αξία 49 .000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 02/05/2022, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 03:00 μ.μ..

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 06/05/2022, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00 π.μ..

Σχετικά Αρχεία: