ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ – EUSAIR Pillar 1 Blue Growth

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ – EUSAIR Pillar 1 Blue Growth

 

Με το παρόν σας ενημερώνουμε πως έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη των προτάσεων των έργων της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)».

Ο διαγωνισμός διενεργείται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «FACILITYPOINT- Supporting the governance of the EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region (EUSAIR)» και αφορά στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την ανάπτυξη ιδεών για έργα που αφορούν στη γαλάζια ανάπτυξη στο πλαίσιο του αντίστοιχου πυλώνα της μακροπεριφερειακής στρατηγικής EUSAIR.

 

Η προκήρυξη υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

 

ΤΜΗΜΑ 1: «Fishing tourism and ichthyotourism diversification activities in the Adriatic-Ionian Region

(FishTourAir)», εκτιμώμενης αξίας 80.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

ΤΜΗΜΑ 2: «Evaluating freshness and authenticity with real-time non-destructive methods to increase the

value added of Adriatic Ionian macroregion produced fish (AIM – FRISH)», εκτιμώμενης αξίας 80.000 Ευρώ

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

ΤΜΗΜΑ 3: «Aquaculture Marine Observatory Systems (AMOS)», εκτιμώμενης αξίας 80.000 Ευρώ

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

ΤΜΗΜΑ 4: «Sustainable packaging of fish and seafood based on marine bioresources (SeaSusPAck)»,

εκτιμώμενης αξίας 80.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

ΤΜΗΜΑ 5: «The Effects of anthropogenic pressures and climate change in the nutritional and commercial

value of two small pelagic fish species of importance to ADRION region fisheries: Biodiversity and energy flow

from the Ecosystem to the final product (EURYNOME)», εκτιμώμενης αξίας 80.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν για όλα τα τμήματα, για ένα τμήμα ή για περισσότερα τμήματα.

  

 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 400.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών είναι η 26η Μαΐου 2022 και ώρα 17.00.

 

Συνημμένο θα βρείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, το οποίο είναι επίσης  διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή 

στην πύλη του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).          

 

Παρακαλούμε όπως προωθήσετε το παρόν σε συνεργάτες και συμβούλους που πιθανόν ενδιαφέρονται για την υποβολή προσφοράς για την ανάπτυξη των εν λόγω προτάσεων/ιδεών στο πλαίσιο της γαλάζιας ανάπτυξης της μακροπεριφέρειας.  

  

 

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το EUSAIR FACILITY POINT Ελλάδας (eusair-fp.gr@mnec.gr) 

 

Σχετικά Αρχεία: